MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL BRNO
18. ročník
Velikonoční festival duchovní hudby

5.–19. dubna 2009

Festival pořádá statutární město Brno
pod záštitou Romana Onderky,
primátora statutárního města Brna,
Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje,
a Mons. Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského.

 

Osmnáctý ročník Velikonočního festivalu duchovní hudby Brno proběhne také letos šesti koncerty mezi Květnou a Bílou nedělí (od 5. do 19. dubna) v katedrále na Petrově a v kostele J. A. Ko-menského (Červený kostel). Festivalová dramaturgie se má tentokrát oč opřít: v roce 2009 jubilují největší oratorní tvůrci tří slohových epoch – čtvrt tisíciletí uplyne od úmrtí Händlova, dvěstě let od smrti Haydnovy a narození Mendelssohnova.
     Haydnovi patří úvodní večer se Stabat mater, Händlovi pak koncert se sopránovými áriemi z oratorií (zpívá je Simona Houda Šaturová); Mendelssohnův monumentální celovečerní Chvalozpěv pak festival uzavře. Pravoslavný živel vnese mezi tyto jubilující pořady souborné provedení Rachmaninovových Nešpor Slovenským filharmonickým sborem; renesanční vokální tvorbu zastoupí na večeru soubo-ru OCTOPUS PRAGENSIS neuvěřitelně moderně znějící skladby italské-ho knížete z Venosy. Smíšeným pořadem z atraktivních titulů po celé šíři sborového repertoáru se na festival uvede sbor BONIFANTES.

 

 
neděle 5. dubna 2009, Katedrála sv. Petra a Pavla, 19:30
V slzách vedle kříže
 
Haydn: Stabat mater
 
Elena Gazdíková – soprán
Gabriela Hübnerová – alt
Tomáš Kořínek tenor
Gustáv Beláček – bas
KOMORNÍ FILHARMONIE PARDUBICE
ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO
sbormistr Petr Fiala
dirigent Stanislav Vavřínek
 
V slzách vedle kříže si představil Matku Boží středověký básník (patrně Jacopone da Todi); jeho verše o mateřské bolesti a vykupující síle soucitu jsou od té doby znovu a znovu zhudebňovány. Z proslulých zpracování, která uvádějí o Květné neděli Velikonoční festival duchovní hudby, zazní letos Haydnovo, připomínajíc jednak jubileum svého tvůrce (dvě stě let od smrti) a jednak jeho humanitní vklad do hudby vídeňského klasicismu učiněný v době, kdy byla Vídeň „hlavním hudebním městem světa“, a stále se překvapivě aktualizující v jeho symfoniích, kvartetech a oratoriích.

Místo konání: Katedrála sv. Petra a Pavla
 
pondělí 6. dubna 2009, kostel J. A. Komenského (Červený kostel), 19:30

Nechte maličkých přijíti ke mně

 
anonym: Domine ad adjuvandum
Janáček: Constitues
Mozart: Korunovační mše C dur KV 317 – Gloria
Eben: Liturgické zpěvy - IV. Dominica Passione
                                        V. In Ascensione Domini
Bárdos: Libera me
Martinů: Hora tří světel
Rutter: Gloria (1. část)
 
Jarmila Kubátová –varhany
Chlapecký a mužský sbor BONIFANTES
sbormistr Jan Míšek
 
Chlapecký sbor Bonifantes z Pardubic zpívá už od roku 1999, ale na brněnském festivalu duchovní hudby letos poprvé. Pro tento svůj debut nabídl atraktivní pořad vynalézavě střídající historické evergreeny se soudobými výboji v oblasti duchovní hudby a s objevy dávných anonymních skladeb. Ustavičné střídání dobových stylů klade značné nároky na interpretační vyspělost sboru a zejména jeho sbormistra; na druhé straně však přináší posluchači jedinečný zážitek bezprostřední konfrontace zpívaných projevů zbožnosti z různých dob.
 

Místo konání: Kostel J. A. Komenského (Červený kostel)
 
úterý 7. dubna 2009, Katedrála sv. Petra a Pavla, 19:30
Hle, kterak umírá spravedlivý
Renesanční polyfonie
 
Lasso: Vide homo, quae pro te patior
Hassler: Canzon (varhany)
Gesualdo da Venosa: Responsoria Sabbato Sancto
- Sicut ovis ad occisionem
- Jerusalem, surge
- Plange quasi virgo
Hassler: Ricercar II, Toni (varhany)
Gesualdo da Venosa: Responsoria Sabbato Sancto
              - Recessit pastor noster
              - O vos omnes
              - Ecce quomodo moritur justus
Luython: Canzon (varhany)
Gesualdo da Venosa: Responsoria Sabbato Sancto
              - Astiterunt reges
              - Aestimatus sum
              - Sepulto Domini
Luython: Chromatický ricercar (varhany)
Clemens non Papa: Maria Magdalena et altera Maria
 
Vokální soubor OCTOPUS PRAGENSIS
umělecký vedoucí Petr Daněk
 
Ve stylovém přednesu pražského souboru OCTOPUS se zjeví dvojí tvář renesanční polyfonie: přísné skladby nizozemských mistrů (dvě z nich vytvořil Charles Luython, hudební ředitel na pražském dvoře císaře Rudolfa) prostupují monumentálním cyklem vášnivých Velkopátečních responsorií italského knížete z Venosy, nejproslulejšího žárlivce v dějinách evropské hudby (dal zavraždit svou manželku i s jejím vznešeným milencem), jenž svými neuvěřitelnými souzvukovými kombinacemi předběhl svou dobu o několik století.

Místo konání: Katedrála sv. Petra a Pavla
 
středa 15. dubna 2009, Kostel J. A. Komenského (Červený kostel), 19:30
Bděte se mnou
 
Rachmaninov: Nešpory
 
Otakar Brousek –recitace
SLOVENSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR
sbormistryně Blanka Juhaňáková

Mezinárodně nejprovozovanější skladbou na staroslověnský text je dnes vedle Janáčkovy Glagolské mše patnáctidílný vokální cyklus Nešpor Sergeje Rachmaninova, geniálního pianisty, dirigenta a (dosud stále nedoceněného) symfonika. Už jejich ruský titul Vsěnoščnoje bděnije postihuje sugestivní atmosféru noční pobožnosti rozjímající nad nádhernými pravoslavnými texty (jejich český překlad přednese před každým číslem Otakar Brousek) a zhudebněnými způsobem, jenž staví toto dílo na vrchol Rachmaninovova tvůrčího odkazu.

Místo konání: Kostel J. A. Komenského (Červený kostel)
 
pátek 17. dubna 2009, Katedrála sv. Petra a Pavla, 19:30
Mít tak Júbalovu lyru
Pocta Händlovi
 
Händel:
Jozue –         Oh! had I Jubal's lyre (árie)
Samson –     Let the bright Seraphim (árie)
Mesiáš –       Sinfonia (orchestr)
                     He shall feed His flock (árie)
                     Rejoice (árie)
                     Larghetto (orchestr)
                     How beautiful are the feet of them (árie)
                     I know that my redeemer liveth (árie)
Allegro – Largo (orchestr)
Vzkříšení –  Disserratevi, oh porte d'averno (árie)
Se impassibile immortale (árie)
 
Simona Houda Šaturová – soprán
ČEŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ
umělecký vedoucí Ivan Matyáš
dirigent Petr Fiala

Mít tak Júbalovu lyru touží jedna z postav Händlova oratoria Jozue, oslavujíc vítězství jeho titulního hrdiny (Júbal, potomek Kainův, byl praotcem všech hrajících na citeru a flétnu). Letošní jubilant Händel (250 let od smrti), snad největší mistr oratoria vůbec, rozuměl nejen zákonům monumentální skladby, ale také a především lidskému hlasu. Sopránové árie v jeho dílech patří k vrcholům sólové vokální tvorby nejen Händlova baroka – z jeho následovníků až do dnešní doby jen málokdo dosáhl jejich úrovně.

Místo konání: Katedrála sv. Petra a Pavla
 
neděle 19. dubna 2009, Katedrála sv. Petra a Pavla, 19:30
Chvalte ho zvukem polnice
 
Mozart: Regina coeli C dur, K 108
Mendelssohn: Chvalozpěv
 
Adriana Kohútková –první soprán
Hana Škarková –druhý soprán
Ondrej Šaling– tenor
FILHARMONIE BRNO
ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO
sbormistr Petr Fiala
dirigent Carlos Kalmar
 
Duchaplný výběr žalmových textů zhudebnil v druhé ze svých pěti symfonií Felix Mendelssohn Bartholdy, třetí z trojice velkých jubilantů, jejichž díla tvoří osu letošní festivalové dramaturgie. Po Händlovi a Haydnovi dokázal – jako jediný ze zakladatelské generace hudebního romantismu – převzít tradici monumentální duchovní skladby a uplatnit ji nejen ve svých oratoriích, nýbrž také v symfonii: tři orchestrální části jeho druhé symfonie tvoří v obvyklém pořadí velkolepý úvod k obrovitému finále, jež je vlastně duchovní kantátou, a připravují tak od počátku dokonalé vyznění jeho smyslu, jímž je chvála Hospodina.

Místo konání: Katedrála sv. Petra a Pavla

Partneři

  • Generální parner
  • Mediální partneři
© Petr Tejkal 2005