MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL BRNO
19. ročník
Velikonoční festival duchovní hudby

28. března – 11. dubna 2010

 

Festival pořádá statutární město Brno
pod záštitou Romana Onderky, primátora statutárního města Brna,
Michala Haška, hejtmana Jihomoravského kraje,
a Mons. Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského.

 

Devatenáctý ročník brněnského Velikonočního festivalu duchovní hudby mezi Květnou a Bílou nedělí je umístěn svými obvyklými šesti večery tentokrát do tří brněnských chrámů: tři koncerty (s velkými orchestry) zaznějí v katedrále na Petrově, dva v minoritském chrámu svatých Janů a jeden v Červeném kostele Jana Amose Komenského. V katedrále vyslechneme oba monu-mentální koncerty rámující festival: úvodní Dvořákově Stabat mater, erbovní skladbě festivalu (v podání pražského FOKu a za řízení Petra Altrichtera) tak bude odpovídat líbezná hudba Rossiniho Mše slávy na závěrečném večeru. Symfonický charakter má však také pěvecký recitál Richarda Nováka s Filharmonií Brno: umisťuje basové árie Händlových velkých duchovních děl, německého a anglického, mezi dvě nejkrásnější zhudebnění českého žalmového textu a přitom staví extatický vzlet barokní hudby do kontrastu s niternou poezií Dvořákovy zbožnosti. Zbylé tři koncerty si zachovávají přísnou stylovost v pořadech i jejich podání. Me-zinárodně proslulé mužské vokální kvarteto Stimmwerck z Mni-chova debutuje na festivalu výběrem z čtyřhlasé vokální tvorby vrcholné renesance šestnáctého století, přinášejíc ukázky z díla také málo známých skladatelů z různých koutů Evropy; pardubický instrumentální soubor Barocco sempre giovane si do pořadu z hudby tří velkých barokních skladatelů přizval dva špičkové sólisty. A dětský sbor Severáček, vystupující na brněnském festivalu – stejně jako oba předcházející soubory – poprvé, přijíždí s pestrým programem, promyšleně a působivě sestaveným výlučně z hudby dvacátého a našeho století. Vedle jmenovaných těles a souborů vystoupí na festivalu také Symfonický orchestr českého rozhlasu pod taktovkou Leoše Svárovského, dirigent Jakub Klecker, ne-postradatelný Český filharmonický sbor Brno (sbormistr Petr Fiala), Pražský filharmonický sbor (sbormistr Lukáš Vasilek) – a ovšem jedenáct předních českých a slovenských pěveckých sólistů, jejichž zásluhou se festival stane – jako vždy – také přehlídkou pěveckého umění.

 
Neděle 28. března 2010
Katedrála sv. Petra a Pavla, 19.30

Panno panen přejasná
Dvořák: Stabat mater

Marie Fajtová – soprán
Jana Wallingerová – mezzosoprán
Michal Lehotský – tenor
Peter Mikuláš – bas


Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK
Český filharmonický sbor Brno
sbormistr Petr Fiala
dirigent Petr Altrichter


Erbovní skladbou brněnského Velikonočního festivalu duchovní hudby se Dvořákovo oratorium Stabat mater nestalo náhodou: jeho opakovaná
nastudování přinášejí pokaždé nový pohled na jedno ze stěžejních děl světového repertoáru a přitom vždy znovu s naléhavou přesvědčivostí aktualizují hluboce lidská témata: úzkost ze smrti a smíření s její neúprosnou neodvratností, také – a hlavně – však nepopsatelnou bolest matky a vy-kupující moc soucitu s jejím utrpením.


Místo konání: Katedrála sv. Petra a Pavla
 
Pondělí 29. března 2010
Kostel sv. Janů (U Minoritů), 19.30

Čím k nám hovoří barok

Vivaldi: Sonata a 4 al Santo Sepolcro
Händel: Koncert g moll pro varhany a smyčce op. 4 č. 3
Corelli: Concerto grosso da chiesa c moll op. 6 č. 3
Vivaldi: Stabat mater

Edita Adlerová – alt
Pavel Svoboda – varhany

Barocco sempre giovane


Svým italským názvem (v překladu Baroko stále mladé) dává komorní orchestr z Pardubic najevo své úsilí naplnit životem partitury z
barokních století a – ve spolupráci se špičkovými sólisty – dokázat, že jejich velcí autoři mají co říci posluchači třetího tisíciletí.


Místo konání: Kostel sv. Janů (U Minoritů)
 
Úterý 30. března 2010
Kostel sv. Janů (U Minoritů), 19.30

Bděte a modlete se

Lurano: Anima Christi sanctifica me
Alberti: Lamentatio
           Incipit Lamentatio Jeremiae Prophetae
Morales: Vigilate et orate
           Peccantem me quotidie
Peñalosa: Deus, qui manus tuas
Guerrero: O Domine, Jesu Christe
Victoria: Miserere mei, Deus
Gallus: Lamentatio VIII
           Lamed. Non crediderunt reges
Paminger: Pater noster
           Disce crucem
Stoltzer: Ingressus Pilatus
Gallus: Ecce quomodo moritur iustus
Weerbeke: Anima Christi sanctifica me


Stimmwerck
Franz Vitzthum – kontratenor
Klaus Wenk – tenor
Gerhard Hölzle
– tenor
Marcus Schmidl
– basbaryton


Mezinárodně proslulé mnichovské kvarteto mužských hlasů (tenor, dva basy a kontratenor) zpívá bez nástrojové podpory čtyřhlasou
vokální tvorbu renesančních skladatelů z různých koutů Evropy. Svým komorně kultivova-ným a slohově vytříbeným projevem otvírá posluchači dveře k podivuhodnému bohatství a rozmanitosti jejich (často dosud neznámé) hudby a k hlubokému prožitku renesanční zbožnosti.


Místo konání: Kostel sv. Janů (U Minoritů)
 
Středa 7. dubna 2010
Katedrála sv. Petra a Pavla, 19.30

Skrýše má a pavéza má
Pěvecký recitál Richarda Nováka

Zelenka: Chvalte Boha silného
Händel:  Te Deum (Dettingenské) - výběr
     Bewahr, o Herr, du treuer Gott 
     Als du auf dich genommen
Mesiáš – výběr
     Sinfonia
     Thus saith the Lord 
     But who may abide 
     The trumpet shall sound 
Samson – Sinfonia  
Dvořák: Biblické písně
     Oblak a mrákota
     Skrýše má a pavéza má
     Slyš, ó Bože, slyš modlitbu mou
     Hospodin jest můj pastýř
     Bože, Bože, píseň novou
     Slyš, ó Bože, volání mé
     Při řekách babylonských
     Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou
     Pozdvihuji očí svých k horám
     Zpívejte Hospodinu píseň novou


Filharmonie Brno
Richard Novák – bas
dirigent
Jakub Klecker


Nápad umístit výběr basových árií z nejvýznamnějších duchovních skladeb Händlových mezi dvě nejkrásnější zhudebnění českého
biblického textu je hoden pěvce formátu, jaký představuje Richard Novák. Monumentální a dramatické obrazy barokních mistrů tak nacházejí poeticky vroucí protějšek v deseti číslech Dvořákova vrcholného písňového cyklu.

 


Místo konání: Katedrála sv. Petra a Pavla
 
Čtvrtek 8. dubna 2010
kostel J. A. Komenského, 19.30

O andělech

Petr Řezníček: Salve regina
Anonym (arr. Miroslav Raichl): Tři staročeské kantilény
     1. Vigilanter melodum, 2. Mater sanctissimi, 3. Danielis prophetia
Petr Eben: Moralia Catonis
     1. Preludio, 2. Allamande, 3. Courante, 4. Sarabande, 5. Air, 6. Gigue
Truvérská mše
     1. Vstup,  2. Mezizpěv, 3. Obětování, 4. Přijímání, 5. Závěr
De angelis  
Řecký slovník – výběr
     Megalofrosyné (Hrdost), Kalokagathia (Ctnost), Algedon (Bolest), 
     Charmoné – Syntychia (Radost – Štěstí) 
Milan Uherek: Hosana
     (výběr ze scénické hudby k lidové pašijové hře z Podkrkonoší
     pro dětský sbor, lesní roh, violu a klavír)
Ilja Hurník: Král David (z cyklu Červnová noc)
Otmar Mácha: Hymnus 


Dětský pěvecký sbor Severáček

sbormistryně Silvie Pálková
klavírní a varhanní doprovod Lukáš Trykar


Pořad dětského sboru Severáček, letos na brněnském Velikonočním festivalu debutujícího, přináší jediný do jeho dramaturgie hudbu
dvacátého a jednadvacátého století a zdůrazňuje tak, že duchovní prožitek největšího křesťanského svátku není jen věcí minulých věků, nýbrž také a především dnešního člověka hledajícího jistotu v překotných a mnohdy těžko sro-zumitelných dějích současnosti.

 


Místo konání: Kostel J. A. Komenského (Červený kostel)
 
Neděle 11. dubna 2010
Katedrála sv. Petra a Pavla, 19.30

Dík za Tvou velikou slávu
Rossini: Messa di Gloria

Martina Masaryková – soprán
Pavla Zbořilová – mezzosoprán
Aleš Briscein – tenor
Otokar Klein – tenor
David Szendiuch – bas


Symfonický orchestr Českého rozhlasu
Pražský filharmonický sbor
sbormistr
Lukáš Vasilek
dirigent Leoš Svárovský


Jediná Rossiniho mše (nepočítáme-li Rekviem) patří k typu messa di gloria, zhudebňujícímu toliko ne zvlášť obsáhlý text prvních dvou
mešních částí (Kyrie a Gloria). Velký operní skladatel je však dokázal naplnit takovým množstvím nádherné a plnokrevné hudby, že tvoří ucelenou celovečerní skladbu, soustředěnou i ve své výrazové proměnlivosti k projevu slávy, jejímž pocitem odměńuje Bůh své věrné už na této zemi.

 


Místo konání: Katedrála sv. Petra a Pavla

Partneři

© Petr Tejkal 2005